Οδηγίες συγγραφής άρθρων

Στο onpodium.gr δημοσιεύονται πάσης φύσεως επιστημονικά θέματα με στόχο την ενημέρωση του κοινού. Προτείνεται η αποφυγή επιστημονικών εξειδικευμένων όρων (εκτός αν εξηγούνται με κατανοητό τρόπο).

Απαγορεύεται η αντιγραφή.

Να σας ενημερώσουμε ότι στο τέλος κάθε άρθρου (κάτω από τη βιβλιογραφία), θα αναγράφεται με πλάγια γραφή μικρότερου μεγέθους το εξής (δεν χρειάζεται να το γράψετε εσείς):

Για το παρόν άρθρο, όπως για κάθε άρθρο που δημοσιεύεται στο onpodium.gr, υπεύθυνος για την ακρίβεια όσων αναφέρονται είναι ο εκάστοτε αρθρογράφος και όχι το onpodium.gr.

Ακόμα και αν δεν αναγράφεται το προηγούμενο, ισχύει σε κάθε περίπτωση.

Οδηγίες συγγραφής

Τίτλος, εικόνα (προαιρετική – αν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε εικόνα από το Ίντερνετ, δεκτές γίνονται μόνο εικόνες που είναι υπό καθεστώς Creative Commons CC0, ώστε να αποφεύγονται κωλύματα πνευματικής ιδιοκτησίας – εάν η εικόνα είναι δική σας και εφόσον το επιθυμείτε, θα μπαίνει διακριτικό που θα μας υποδεικνύετε ή το logo του onpodium.gr.

Έκταση άρθρου: τουλάχιστον 400 λέξεις (χωρίς τη βιβλιογραφία, εάν αυτή απαιτείται) – μέγιστος αριθμός λέξεων: 800 (χωρίς τη βιβλιογραφία, εάν αυτή απαιτείται)

Δημοσιεύονται και μεγαλύτερης έκτασης άρθρα κατόπιν συνεννόησης.

Υπογραφή άρθρου (πριν τη βιβλιογραφία), Όνομα, ιδιότητα και ημερομηνία

Βιβλιογραφία (μορφή APA) με τίτλο: Σχετική Βιβλιογραφία – Αρκεί να μας προσδιορίσετε τη βιβλιογραφία και θα τη φέρουμε εμείς στη μορφή APA.

Για παραθέσεις εντός του κειμένου (εάν χρειαστεί): π.χ. (Surname, 2017) για έναν αρθρογράφο, (Surname1 & Surname2) για 2 αρθρογράφος και (Surname1 et al., 2017) για πάνω από 2 αρθογράφους. Αντιστοίχως στα ελληνικά: π.χ. (Επίθετο1 και συν., 2017).

Στην περίπτωση συνέντευξης

Στην περίπτωση που έχει καθοριστεί συνάντηση, οι ερωτήσεις θα δίνονται σε εσάς λίγες ημέρες πριν τη συνάντηση (ακριβής αριθμών ημερών κατόπιν συνεννόησης). Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει η συζήτηση στο χώρο που θα μας έχετε υποδείξει. Η καταγραφή της συνέντευξης θα πραγματοποιηθεί με συσκευή voice recorder. Η απομαγνητοφώνηση για το onpodium.gr θα γίνει από το ίδιο άτομο που σας έθετε τις ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.

Στην περίπτωση που δεν έχει καθοριστεί συνάντηση, θα πρέπει να απαντήσετε τις ερωτήσεις γραπτώς και να αποστείλετε στο onpodium.gr το αρχείο με τις ερωτήσεις / απαντήσεις.

Και στις δύο περιπτώσεις, πριν τη δημοσίευση, η συνέντευξη θα σας αποσταλεί για τελικό έλεγχο.

 

Ευχαριστούμε που προτιμήσατε το onpodium.gr